แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 14:45:00 12/05/2020

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 38.26 °C Temperature Min 0 °C
Dew Point 21.5 °C Temperature Max 0 °C
Humidity 38.2 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed 3.7 Km/h. Humidity Max 0 %RH
Wind Direction 246° WSW Solar Radiation Max W/m2
Solar Radiation 824 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.54 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.6 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.